Poválečné uspořádání Evropy, 1945 - 1955Supervelmoci - počátek konfrontace mezi Západem a Východem:


- 2. světová válka = boj demokracie s fašist. diktaturami, od r. 1945 boj demokracie s komunismem
- válečné škody:
- SSSR 585 mil.$, Polsko, Francie
- Německo 6 mil.+, Japonsko ztráta území (Kurily, J Sachalin, Korea, Tchaj-wan, Mandžusko...)
- princip kolektivní viny vůči Němcům odsun z ČSR a Polska
- pět vítězných velmocí: USA, SSSR, VB, Francie, Čína
- dvě supervelmoci: 
USA x SSSR, jejich vztahy vliv na další vývoj
- na nich ekonom. a politicky závislá Evr., Čína šance stát se supervel., ale vnitřní problémy, maoismus
- poměr sil:
USA - hospod. vzestup, válka se nedotkla jejich území, atom. puma
SSSR - vel. mater. i lidské ztráty, ale posílen pol. (prestiž SSSR po 2. sv. v. stoupla, podíl na porážce fašismu) a vojensky, územní zisky, nové stadium Stalin. diktatury
- konfrontace SSSR x USA v obl. pol., hosp., a ideolog. (tržní hosp. x socialismus stalin. typu)
- po kapitulaci Jap. zastaveny dodávky z USA pro SSSR, konec spolupráce, vzrůstající napětí

Kolik ušetřím s LED žárovkou?


- září 1945 konference Rady ministrů zahraničních věcí vítězných velmocí v Londýně, příprava mírových smluv se spojenci nacist. Německa, ale neúspěch
OSN
- ustavující konference v San Franciscu, U.S. senátor Vandenberg x Molotov spor
26. června 1945 - podpis Charty OSN, 51 států, cíl udržení svět. míru
- orgány: - Valné shromáždění - každý členský stát 1 hlas
- Rada bezpečnosti - rozhod. výkonné pravomoce
- stálí členové 5 velmocí (USA, SSSR, VB, Fr., Čína)
- nestálí členové
- k rozhodnutí třeba jednomyslnost stál. členů
- Ekonomická a sociální rada
- Svěřenecká rada
- Mezinárodní soudní dvůr v Haagu
- Sekretariát OSN, v čele generální tajemník
leden 1946 - 1. Valné shrom., zvolen 1. gen. tajemník - Nor Trygve Lie

Norimberský soudní tribunál: 20. listopad 1945 - 1. říjen 1946
- obžalováno 24 hlavních něm. válečných zločinců
- 12x trest smrti (Göring sebevražda, Ribbentrop, Martin Bormann, Jodl...), 3x doživotí (Heuss), 2x 20 let, 1x 15 let, 1x 10 let (Dönitz)
- za zločinecké se považují nacist. org.: SS, SD, vedoucí část NSDAP, gestapo
- rozpoutání svět. války označeno z hlediska mezinárod. práva za zločin


Vytváření sovětského bloku: (1945 - 47/48)
- na konci 2. sv. v. sovětská vojska ve stř. a JV Evropě (\ Řec, Alb, S státy, Fin)
- z ČSR a Jug se brzy stáhla, po podepsání mír. smlouvy i z Bulhar
- zůstala v Rum, Maď, v sovět. okupačních zónách Něm a Rak
1946 - 1949 vytvoření sovětského bloku, pol. hosp. a ideolog. nátlak, "lidově demokratické revoluce" (Polsko, ČSR, NDR, Mad, Rum, Bulh, Alb)
- mimo blok Řecko - 3 roky občanská války, Fin, Rak
1946 - Churchillův projev ve Fultonu - železná oponaMírové smlouvy s poraženými státy:
2. února 1947 - s Bulhar, Fin, It, Maď, Rum v Paříži 
- s Něm, Rak, Jap k podpisu nedošlo, na konferenci rady min. zahra. věcí v Moskvě (březen-duben 1947) spor mezi USA a SSSR v otázce Něm

Trumanova doktrína 
12. března 1947 vyhlášena v amer. kongresu
- politika "zadržování komunismu" - containmentu (přev. v Řecku, Tur.)
květen 1947 Francie - vládu museli opustit kom. ministři
Itálie - z vl. vytlačeni kom. a socialisté

Marshalův plán
5. června 1947 na Harvard uni, amer. státní tajemníkí George C. Marshall
- hosp. plán amer. pomoci na obnovu evrop. hospodářství a sjednocení Z Evropy (x SSSR), návaznost na poválečnou UNRRA
- SSSR a tzv. lidově dem. státy účast odmítly, ČSR a Polsko pod sovět. nátlakem přinuceni odmítnout
- Výbor pro evropskou hospodářskou spolupráci - příprava programu na období 1949 - 51
duben 1948 - amer. prez. Harry Truman podepsal Foreign Assistance Act (zákon o zahraniční pomoci) Evropě poskytnut úvěr na 5 mld dolarů
- realizace MP 1948 - 51 konsolidace západoevropských ekonomik
- G. F. Kennan, amer. expert na SSSR

Informbyro:
12. září 1947 ve Varšavě zal. Informační byro kom. stran
- členové 9 kom. stran: SSSR, Jug, Polsko, ČSR, Bulh, Maď, Rum, It, Fr
- Ždanov - hl. sovět. ideolog, myšlenka rozdělení světa na dva tábory:
- imperialist. a protidemkrat. (USA, VB, Fr)
- protiimper. a demokrat. (SSSR)
Jugoslávie - vzepření proti sovět. nátlaku (Tito x Stalin)
červen 1948 - Informbyro odsoudilo situaci v Jug., otevřená roztržka mezi Jug a SSSR

Studená válka

USA x SSSR - ostrá a permanentní konfrontace ve všech oblastech lid. činnosti s výjimkou přímého vojenského ozbrojeného střetnutí (pol., hosp., ideolog., kultura, věda, sport...)

Německo - střet zájmů USA a SSSR


Z okupační zóna
- snaha vytvořit dem. pol. systém, volby zemské vlády
- 4 pol. strany: CDU (v Bavorsku CSU) - křesťansko demokratická
SPD - sociálně demokratická
FDP - strana svobodných demokratů
KPD - komunistická
1. ledna 1947 - Bizonie (amer. + britská zóna)
17. dubna 1947 - Trizonie (+ franc. zóna)
V okupační zóna
- demokratický život omezen, sovětizace
- volby (1946) - nadpoloviční většinu získala SED - sjednocená komunist. a soc. demokrat. strana
od r. 1947 záp. mocnosti otevřeně prováděly samostatnou pol.
listopad/prosinec 1947 - zasedání Rady ministrů zahraničních věcí v Londýně, neshoda, mírová smlouva s Německem nebyla uzavřena
1948 - konference min. zahr. věcí USA, VB a Fr v Londýně

Berlínská krize:
3. června 1948 - dohoda o vzniku západoněm. státu ze tří okupačních zón; měnová reforma
- SSSR požadavek pokračování mezinárod. kontroly Porúří, vytvoření celoněm. vlády a dokončení demilitarizace; měnová reforma ve V Něm.
- konfrontační opatření: blokáda přístupových cest do Z Berlína
Berlínská krize - mezinárodní napětí; letecký most - zásobování Berlína, samostatný celek
červenec 1948 - přestaly existovat hospodářské styky mezi Z Berl. a V Něm.
květen 1949 - uvolnění berlínské krize, obnoveny přístupové cesty

Vznik SRN:
září 1948, Bonn - sestaven prozatímní parlament, v čele Konrad Adenauer (křesťan. soc.), příprava ústavy (SPD, CDU, CSU)
květen 1949 - představitelé tří záp. mocností schválili ústavu SRN
24. května 1949 - Spolková republika Německo
srpen 1949 - první volby do Spolkového sněmu, vítězství CDU
- 1. prezident Theodor Heuss, 1. spolkový kancléř Konrad Adenauer

Vyhlášení NDR:
7. října 1949 - Německá demokratická republika
- 1. prezident Wilhelm Pieck (SED)
Vznik NATO:
4. dubna 1949 - záp. demokrat. státy podepsaly smlouvu o vytvoření NATO
USA, VB, FR, Kanada, Belgie, Niz, Luc, It, Nor, Dán, Island, Portugal
1952 - Řecko, Turecko; 1955 - SRN

RVHP - 1949 (Rada vzájemné hosp. pomoci)

Válka v Koreji (1950 - 53) 


- vyhrocení napětí mezi V a Z
1945 rozdělení Koreji: S Korea (Pchjongjang) - "lidově demokrat. režim" sovět. typu
- sovět. voska; Kim Ir-Sen
J Korea (Soul) - amer. vojska; Li Syn Man
- dělící čára 38. rovnoběžka
1947 - odchod sovět. a amer. vojsk
1948 - J Korea: volby do Nár. shrom., Korejská republika; Li Syn Man prezidentem
- S Korea: volby podle kandidátky jednotné dem. nár. fronty, vyhlášena KLDR
červen - září 1950 - útok a postup KLDR přes 38. rovnoběžku
- Rada bezpečnosti OSN označila KLDR za agresora, zásah amer. vojsk na pomoc J Koreji a Tchajwanu, vyslání jednotek OSN (amer. gen Douglas Mc Arthur)
září - říjen 1950 - ústup severokorek. armády
říjen 1950 - "čínští lidoví dobrovolníci" (1 mil.) - úspěšný postup, evakuace vojsk OSN
listopad 1951 - stabilizace situace kolem 38. rovnoběžky
červenec 1951 - 1953 - statická, omezená válka
červenec 1953 - dohoda o příměří v Pchanmundžonu, demarkační linie 

27. května 1952 - pařížská smlouva o Evropském obranném spol. EOS
24. října 1954 - "pařížské dohody" (USA, VB, FR, SRN), nastolení plné suverenity SRN: remilitarizace, přijetí do NATO (1955)


Varšavské smlouva:
- reakce na pařížské dohody
11. - 14. května 1955 - setkání představitelů satelitů SSSR
14. května 1955 - Varšavská smlouva - vojensko politický pakt států východ. bloku, dominantní vliv SSSR
SSSR, Alb, Bulh, Mad, Rum, Čs, NDR, Pol
30. června 1991 - V. s. zrušena

1953 - Stalinova smrt
- v čele SSSR "trojka" Malenkov (předseda vlády), Berija (min. vnitra), Molotov (min. zahr. věcí)


Politický konzervatismus:
VB: 1951 - mimořádné volby, vítěz konzervativní strana, Churchill (1951 - 55)
- konec pováleč. sociálních reforem (labouristi), návrat k tržnímu hospodářství
1955 - A. Eden (1955 - 57)
1979 - Margaret Thatcherová

Křesťansko-demokratické strany:
Itálie, SRN, Francie, Rakousko
- nutnost spolupráce západoevropských národů při obhajobě demokrat. a humanist. hodnot

Počátky ekonomické integrace v Evropě:
duben 1951 - Evropské sdružení uhlí a oceli (Fr, SRN, It, Benelux)
1957 - založení EHS - Evropské hospodářské společenství


1985 - Gorbačov gen. tajemníkem ÚV KSSS
2. pol. 80. let - hluboké sociální, ekonom. reformy, demokratizace společnosti
1989 - rozpad V bloku; Gorbačov 1. sovět. prezident
1991 - pokus konzervativ. sil o puč (Janajev, šéf KGB Krjučkov...)
prosinec 1991 - rozpad SSSR, vytvoření SNS

(c) 2004 - 2014 EV, Všechna práva vyhrazena!